Bibliotheek van Chengdu heeft het grootste groene dak in China laten maken.

Bibliotheek van Chengdu heeft het grootste groene dak in China laten maken.

Green City development in China: de bibliotheek van Chengdu heeft het grootste
groene dak in China laten maken, met een totaal oppervlak aan begroeiing van
26,020 vierkante meter.

https://www.hortidailychina.com/article/9429853/cheng-du-shi-tu-shu-guan-da-
zao-quan-guo-zui-da-de-qing-xing-chong-zhi-wu-mian/